• Αμπελώνας & κρασί
  • You create content

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Με απόφαση της από 09-3-2019 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,  επέρχεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  κατά 225.000 ευρώ με απόσβεση (συμψηφισμό) ισόποσων  συσσωρευμένων ζημιών. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση 75.000  ονομαστικών  μετοχών  ονομαστικής  αξίας 3,00 ευρώ εκάστης και έτσι  αυτό  θα διαμορφωθεί  σε 273.954 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και  διαιρούμενο σε 91.318 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ  εκάστης.

Εγγραφή στο Newsletter